لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

محاسبات عددی پیشرفته - اسلایدها و تمرین‌ها

نحوه ارزیابی و مراجع


تذکر: لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده در اسلایدها به همراه توضیحات ارائه شده در کلاس، تکمیل می‌گردد. بنابراین در صورت نیاز بایستی هنگام ارائه توضیحات، یادداشت‌برداری شود.


اسلایدها

فصل اول: مقدمه، خطاهای محاسباتی

فصل دوم: حل معادلات غیر خطی

فصل سوم: حل دستگاه معادلات خطی و غیر خطی

فصل چهارم: تقریب چند جمله‌ای

فصل پنجم:  انتگرال‌گیری عددی

فصل ششم: حل معادلات دیفرانسیل معمولی (مقدار اولیه و مقدار مرزی)

فصل هفتم: حل معادلات دیفرانسیل جزیی (بیضوی و سهموی)

فصل هشتم: استفاده از کامپیوتر در حل مسائل عددی


تمرینها

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم


پروژه ها

پروژه اول

پروژه دوم


کتاب الکترونیکی

کتاب اول