لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

دینامیک گازها- اسلایدها و تمرین‌ها

نحوه ارزیابی و مراجع


تذکر: لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده در اسلایدها به همراه توضیحات ارائه شده در کلاس، تکمیل می‌گردد. بنابراین در صورت نیاز بایستی هنگام ارائه توضیحات، یادداشت‌برداری شود.


اسلایدها

فصل اول: مقدمه و معادلات حاکم بر جریان سیال

فصل دوم: انتشار موج در محیط تراکم‌پذیر

فصل سوم: جریان آیزنتروپیک گاز ایده‌ال در کانال با سطح مقطع متغیر

فصل چهارم: شوک عمودی (امواج ضربه‌ای عمودی)

فصل پنجم: شوک‌ مایل

فصل ششم: جریان آدیاباتیک در کانال با سطح مقطع ثابت همراه با اصطکاک

فصل هفتم: جریان بی‌اصطکاک در کانال با سطح مقطع ثابت همراه با تبادل گرما

فصل هشتم: امواج انبساطی پرنتل مایر

فصل نهم: آثار گاز واقعی

فصل دهم: مقدمه‌ای بر تئوری جنبشی گازها و شرایط پیوستگی در محیط‌های گازی


تمرین‌ها

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم


پروژه‌ها

پروژه اول

پروژه دوم


مراجع

کتاب زاکرو

کتاب زوکر

کتاب یحیا- جداول