لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

دینامیک- اسلایدها و تمرین‌ها

نحوه ارزیابی و مراجع


اسلایدها

فصل اول: مقدمه و مفاهیم اولیه، بردارها

فصل دوم: سینماتیک حرکت ذره

فصل سوم: سینتیک حرکت ذره

فصل چهارم: سینتیک و سینماتیک مجموعه ذرات

فصل پنجم: سینماتیک دو بعدی اجسام صلب

فصل ششم: سینتیک دو بعدی اجسام صلب

فصل هفتم: سینتیک و سینماتیک سه بعدی اجسام صلب


تمرین‌ها

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم